AZ-Hostel, Jindřišská 901/5, Praha 1, PSČ 110 00

AZ-Hostel, provozovaným obchodní společností M-Servis Praha, s.r.o.., sídlem Praha 1, Jindřišská 901/5, PSČ 110 00, IČ 26759616, DIČ CZ26759616, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 91866 C.

 

PROVOZNÍ ŘÁD AZ-Hostel

Každý zájemce o ubytování a další služby AZ-Hostelu se zavazuje dodržovat a respektovat provozní řád.

Přečíst provozní řád AZ-Hostelu 


REKLAMAČNÍ ŘÁD AZ-Hostel

Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka (hosta)  vyplývající z odpovědnosti společnosti M-Servis Praha , s.r.o.., sídlem Praha 1 , Jindřišská 901/5 ,PSČ 110 00, za vady poskytnuté služby, včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou a jejich vyřizování.

Přečíst reklamační řád AZ-Hostelu

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Společnost M-Servis Praha s.r.o. považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů a dalších spolupracujících osob za velmi důležitou. Tyto zpracovává a využívá v souladu jak s českými, tak s evropskými právními předpisy, jmenovitě v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Přečíst GDPR AZ-Hostelu

 

AZ-Hostel, Jindřišská 901/5, Praha 1, PSČ 110 00

AZ-Hostel, operated by the business company M-Servis Praha, s.r.o., registered office Prague 1, Jindřišská 901/5, Postal Code 110 00, ID No. 26759616, Tax ID No. CZ26759616, entered into the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file no. 91866 C.

 

OPERATING RULES OF AZ-Hostel

 

Any person wishing to use accommodation and other services of AZ-Hostel undertakes to comply with and to respect the Operating Rules.

 

To read the Operating Rules of AZ-Hostel : Operating Rules - AZ-Hostel.pdf 

 

COMPLAINT RULES of AZ-Hostel

 

The Complaint Rules regulate the method of lodging the customer's (guest's) claims arising from the liability of M-Servis Praha , s.r.o., registered office Prague 1, Jindřišská 901/5, Postal Code 110 00, for defects of the provided service, including the conditions of claiming a conflict with the contract and settlement of such conflicts.

 

To read the Complaints Procedure of AZ-Hostel : Complaint Rules - AZ-Hostel.pdf 

 

 

PRINCIPLES OF PROTECTION OF PERSONAL DATA (GDPR)

 

M-Servis Praha s.r.o. considers the protection and confidentiality or personal data of its customers, suppliers, business partners and other collaborators as very important. The company processes and uses these data in accordance with both Czech and European laws, namely in accordance with Act No. 121/2000 Coll. on protection of personal data, as amended, and the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

To read the GDPR of AZ-Hostel : RULES OF PERSONAL DATA PROTECTION (GDPR).pdf